Welcome to the Cumulus Support forum.

Latest Cumulus MX release 3.9.1 (build 3096) - 31 October 2020 (please see announcement regarding releases since 3.5.0)
Legacy Cumulus 1 release v1.9.4 (build 1099) - 28 November 2014 (a patch is available for 1.9.4 build 1099 that extends the date range of the NOAA report and Snow Index drop-down menus to 2030)

Use this Wiki link to Download the Software (Cumulus MX / Cumulus 1 and other related items).

problem with version 2.0.3

Discussion of Mark Crossley's HTML5/Javascript gauges

Moderator: mcrossley

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

i was download version 2.0.3 and there is the problem the gauges looks good but not load the data. the realtimegauge.txt works good.
the page is

http://www.snowguide.gr/nea-moudania/index.htm
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

User avatar
mcrossley
Posts: 7135
Joined: Thu 07 Jan 2010 9:44 pm
Weather Station: Davis VP2
Operating System: Buster Lite rPi
Location: Wilmslow, Cheshire, UK
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by mcrossley »

It does not look like you are using the steelseries.min.js file from v2.0.3 ?

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

i upload the steel sereies files of2.0.3 . but the problem is still the same. data not upload to the gauges.and not appears the windrose , only the shadow of her
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

User avatar
mcrossley
Posts: 7135
Joined: Thu 07 Jan 2010 9:44 pm
Weather Station: Davis VP2
Operating System: Buster Lite rPi
Location: Wilmslow, Cheshire, UK
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by mcrossley »

the file from the 'scripts' folder, not the 'src' folder?

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

ok . now works. in the server must to upload all the scripts ?
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

i had the greek translation (GR) but i see the greek charakters not apears good.

http://www.snowguide.gr/nea-moudania/index.htm
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

User avatar
mcrossley
Posts: 7135
Joined: Thu 07 Jan 2010 9:44 pm
Weather Station: Davis VP2
Operating System: Buster Lite rPi
Location: Wilmslow, Cheshire, UK
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by mcrossley »

It looks like you have the same UTF-8 encoding problem that you had before - just make sure ALL the files are saved in UTF-8 format, and the main page specifies UTF-8 encoding - you have: charset=iso-8859-7

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

i done. the gauges looks fine but the other greek characters in page going wrong...
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

User avatar
mcrossley
Posts: 7135
Joined: Thu 07 Jan 2010 9:44 pm
Weather Station: Davis VP2
Operating System: Buster Lite rPi
Location: Wilmslow, Cheshire, UK
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by mcrossley »

The index.html file is coming from the server in gzip format, but when uncompressed the characters are corrupt, which indicates to me that the source file is also like that. Does it look OK if you FTP the file back from the web server to your desktop and open it your editor?

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

this is the source code of the index.htm from the server

<!DOCTYPE html>
<!-- gauges-ssT.htm ­ Updated: 19 December 2012 -->
<html lang="gr">

<head>
<LINK REL="SHORTCUT ICON"
HREF="http://snowguide.gr/nea-moudania/images/anem.gif"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="keywords" content="Ìåôåùñïëïãéêüò óôáèìüò ÍÝùí Ìïõäáíéþí ×áëêéäéêÞò weather data, weather, data, weather station, steelseries">
<title>Ìåôåùñïëïãéêüò óôáèìüò íÝùí ìïõäáíéþí ÷áëêéäéêÞò</title>
<link rel="stylesheet" href="weatherstyle.css">
<link rel="stylesheet" href="css/gauges-ss.css">
</head>

<body>
<div class="content">
<h1>ÊáéñéêÝò ÓõíèÞêåò Live...</span></h1>
<center><img src="http://snowguide.gr/nea-moudania/webcam ... "></center>
<caption><b>Êáëþò Þëèáôå óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ìåôåùñïëïãéêïý óôáèìïý ÍÝùí Ìïõäáíéþí ×áëêéäéêÞò.Ï ôýðïò ôïõ óôáèìïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞôáé åßíáé National geographic 265NE êáé ôá äåäïìÝíá áíáíåþíïíôáé áõôüìáôá êÜèå 30 äåõôåñüëåðôá.</b></caption>

<b><MARQUEE scrollamount="5" style="width: 725px; height: 18px;" scrolldelay="50">ÔïðéêÞ þñá 21:00 on 21 ÉáíïõÜñéïò 2013 ÓçìåñéíÝò ìÝãéóôåò êáé åëÜ÷éóôåò ôéìÝò. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá 16,2C óôéò 16:05 ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá 9,0C óôéò 01:00 ÇìåñÞóéï èåñìïìåôñéêü åýñïò 7,2C ÌÝãéóôç ôéìÞ õãñáóßáò 93% óôéò 08:55 ÅëÜ÷éóôç ôéìÞ õãñáóßáò 76% óôéò 20:43 ÓçìåñéíÞ âñï÷üðôùóç 0,0mm ÌÝãéóôç Ýíôáóç âñï÷üðôùóçò 0,0mm óôéò 00:00 ÌÝãéóôç ôéìÞ ðßåóçò 1010,9hpa óôéò 00:02 ÅëÜ÷éóôç ôéìÞ ðßåóçò 1002,6hpa óôéò 20:44 ÌÝãéóôç ìÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ 18,4km/hóôéò 20:37 ÌÝãéóôç ñéðÞ áíÝìïõ 36,7km/h óôéò 20:41 ÅðéêñáôÝóôåñç äéåýèõíóç áíÝìïõ ESE Âñï÷üðôùóç ôñÝ÷ïíôïò ìÞíá 9,9mm Âñï÷üðôùóç ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò 9,9mm Çìåñïìçíßá ôåëåõôáßáò âñï÷üðôùóçò 2013-01-16 14:15 ÓõíôåôáãìÝíåò óôáèìïý . Âüñåéï ðëÜôïò N&nbsp;40&deg;&nbsp;14'&nbsp;36" Áíáôïëéêü ìÞêïò E&nbsp;23&deg;&nbsp;16'&nbsp;37" Õøüìåôñï 4 ì.</MARQUEE></b>


<body>
<div class="content">

<noscript>
<h2 style="color:red; text-align:center">>>This pages requires JavaScript enabling in your browser.<<<br>>>Please enable scripting it to enjoy this site at its best.<<</h2>
</noscript>
</div>
<div class="row">
<canvas id="canvas_led" width="25" height="25"></canvas>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<canvas id="canvas_status" width="350" height="25"></canvas>&nbsp;&nbsp;
<canvas id="canvas_timer" width="50" height="25"></canvas>
</div>
<div class="row">
<div class="gauge">
<div id="tip_0">
<canvas id="canvas_temp" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<input id="rad_temp1" type="radio" name="rad_temp" value="out" checked onclick="gauges.doTemp(this);"><label id="lab_temp1" for="rad_temp1">Outside</label>
<input id="rad_temp2" type="radio" name="rad_temp" value="in" onclick="gauges.doTemp(this);"><label id="lab_temp2" for="rad_temp2">Inside</label>
</div>
<div class="gauge">
<div id="tip_1">
<canvas id="canvas_dew" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<input id="rad_dew1" type="radio" name="rad_dew" value="dew" onclick="gauges.doDew(this);"><label id="lab_dew1" for="rad_dew1">Dew Point</label>
<input id="rad_dew2" type="radio" name="rad_dew" value="app" checked onclick="gauges.doDew(this);"><label id="lab_dew2" for="rad_dew2">Apparent</label>
<br>
<input id="rad_dew3" type="radio" name="rad_dew" value="wnd" onclick="gauges.doDew(this);"><label id="lab_dew3" for="rad_dew3">Wind Chill</label>
<input id="rad_dew4" type="radio" name="rad_dew" value="hea" onclick="gauges.doDew(this);"><label id="lab_dew4" for="rad_dew4">Heat Index</label>
<br>
<input id="rad_dew5" type="radio" name="rad_dew" value="hum" onclick="gauges.doDew(this);"><label id="lab_dew5" for="rad_dew5">Humidex</label>
</div>
<div class="gauge">
<div id="tip_4">
<canvas id="canvas_hum" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<input id="rad_hum1" type="radio" name="rad_hum" value="out" checked onclick="gauges.doHum(this);"><label id="lab_hum1" for="rad_hum1">Outside</label>
<input id="rad_hum2" type="radio" name="rad_hum" value="in" onclick="gauges.doHum(this);"><label id="lab_hum2" for="rad_hum2">Inside</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div id="tip_6" class="gauge">
<canvas id="canvas_wind" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<div id="tip_7" class="gauge">
<canvas id="canvas_dir" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<div id="tip_10" class="gauge">
<canvas id="canvas_rose" width="221" height="221"></canvas>
</div>
</div>
<div class="row">
<div id="tip_5" class="gauge">
<canvas id="canvas_baro" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<div id="tip_2" class="gauge">
<canvas id="canvas_rain" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<div id="tip_3" class="gauge">
<canvas id="canvas_rrate" width="221" height="221"></canvas>
</div>
</div>
<div class="row">
<div id="tip_8" class="gauge">
<canvas id="canvas_uv" width="221" height="221"></canvas>
</div>
<div id="tip_9" class="gauge">
<canvas id="canvas_solar" width="221" height="221"></canvas>
</div>
</div>

<div class="content">
<div class="unitsTable">
<div style="display:table-row">
<div id="temperature" class="cellRight">
<span id="lang_temperature">Temperature</span>:
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsTemp1" type="radio" name="rad_unitsTemp" value="C" checked onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsTemp1" for="rad_unitsTemp1">&deg;C</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsTemp2" type="radio" name="rad_unitsTemp" value="F" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsTemp2" for="rad_unitsTemp2">&deg;F</label>
</div>
</div>
<div style="display:table-row">
<div id ="rainfall" class="cellRight">
<span id="lang_rainfall">Rainfall</span>:
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsRain1" type="radio" name="rad_unitsRain" value="mm" checked onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsRain1" for="rad_unitsRain1">mm</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsRain2" type="radio" name="rad_unitsRain" value="in" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsRain2" for="rad_unitsRain2">Inch</label>
</div>
</div>
<div style="display:table-row">
<div id="pressure" class="cellRight">
<span id="lang_pressure">Pressure</span>:
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsPress1" type="radio" name="rad_unitsPress" value="hPa" checked onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsPress1" for="rad_unitsPress1">hPa</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsPress2" type="radio" name="rad_unitsPress" value="inHg" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsPress2" for="rad_unitsPress2">inHg</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsPress3" type="radio" name="rad_unitsPress" value="mb" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsPress3" for="rad_unitsPress3">mb</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsPress4" type="radio" name="rad_unitsPress" value="kPa" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsPress4" for="rad_unitsPress4">kPa</label>
</div>
</div>
<div style="display:table-row">
<div id="wind" class="cellRight">
<span id="lang_windSpeed">Wind Speed</span>:
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsWind4" type="radio" name="rad_unitsWind" value="km/h" checked onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsWind4" for="rad_unitsWind4">km/h</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsWind3" type="radio" name="rad_unitsWind" value="m/s" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsWind3" for="rad_unitsWind3">m/s</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsWind1" type="radio" name="rad_unitsWind" value="mph" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsWind1" for="rad_unitsWind1">mph</label>
</div>
<div style="display:table-cell">
<input id="rad_unitsWind2" type="radio" name="rad_unitsWind" value="kts" onclick="gauges.setUnits(this);"><label id="lab_unitsWind2" for="rad_unitsWind2">knots</label>
</div>
</div>
</div>
<div class="credits" style="padding: 0px 10px 10px 10px; text-align: left">
<hr>
Scripts by Mark Crossley - version <span id="scriptVer"></span><br>
Gauges drawn using Gerrit Grunwald's <a href="http://harmoniccode.blogspot.com" target="_blank">SteelSeries</a> <a href="https://github.com/HanSolo/SteelSeries- ... JavaScript library</a>
<span id="rgraph_attrib"><br>Wind Rose drawn using <a href="http://www.rgraph.net/">RGraph</a></span>
</div>

<!-- Start of navigation menus at the bottom -->
<table>
<tr>
<td class="td_navigation_bar">
:<a href="index.htm">ÔñÝ÷ïõóåò óõíèÞêåò</a>::<a href="today.htm">ÓçìåñéíÜ óôáôéóôéêÜ</a>: :<a href="yesterday.htm">×èåóéíÜ óôáôéóôéêÜ</a>: :<a href="thismonth.htm">ÓôáôéóôéêÜ ôñÝ÷ïíôïò ìÞíá</a>: :<a href="thisyear.htm">ÓôáôéóôéêÜ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò</a>: :<a href="record.htm">Áêñáßåò ôéìÝò</a>: :<a href="trends.htm">ÃñáöÞìáôá</a>:: <a href="http://forum.snowguide.gr/index.php">SNOWGUIDE FORUM</a>::<a href="http://snowguide.gr/nea-moudania/statistika.htm">ÁÑ×ÅÉÏ ÓÔÁÈÌÏÕ</a>::<img src="http://snowguide.gr/nea-moudania/images/new.gif"><a href="http://snowguide.gr/nea-moudania/webcam ... pg">ÊÁÌÅÑÁ ÍÅÙÍ ÌÏÕÄÁÍÉÙÍ<img src="http://snowguide.gr/nea-moudania/images/new.gif"></a>
</td>
</tr>
</table><!-- End of navigation menus at the bottom -->

<div align="center"><span class="style10">Åðéêïéíùíßá
<div align="center"><a href="mailto:hobbyline187@gmail.com" target="_blank">
<img src="http://snowguide.gr/nea-moudania/images/mailbox.jpg" style="background:#ECF9FF; border="0" width="80" height="80"></a>

<div id="google_translate_element"></div><script>
function googleTranslateElementInit() {
new google.translate.TranslateElement({
pageLanguage: 'el'
}, 'google_translate_element');
}
</script><script src="http://translate.google.com/translate_a ... "></script>


<!-- Credits -->
<p class="credits">
<br>
Ôåëåõôáßá áíáíÝùóç óåëßäáò 21/1/2013 9:00:00 ìì
<br>
Ýêäïóç ðñïãñÜììáôïò <span id="programName"></span> v<span id="programVersion"></span> (b<span id="programBuild"></span>)
</p><!-- Credits -->

<b>MåôáôñïðÞ-ìåôÜöñáóç óåëßäáò steelseries MetFM 2013</b>
</div><!-- id content -->

<!-- Included Scripts -->

<!-- Google CDN hosted JQuery library -->
<!-- <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/j ... "></script> -->
<!-- or... -->
<!-- Local JQuery library, do not use if your containing page already pulls in a copy of JQuery -->
<script src="scripts/jquery-1.8.2.min.js"></script>

<!-- Combined steelseries.js & tween.js -->
<script src="scripts/steelseries.min.js"></script>

<!-- Once you have customised this scripts to your requirements you should minimise
and concatenate them into a single file in the same order as below -->


<!--Optional Wind Rose scripts -->

<script src="scripts/windrose.js"></script>
<script src="scripts/RGraph.common.core.min.js"></script>
<script src="scripts/RGraph.radar.min.js"></script>
<script src="scripts/language.js"></script>
<script src="scripts/gauges.js"></script>

<a href="http://info.flagcounter.com/5Yre"><img src="http://s06.flagcounter.com/count/5Yre/b ... 0/flags_0/" alt="Flag Counter" border="0"></a>
</body>
</html>
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

User avatar
mcrossley
Posts: 7135
Joined: Thu 07 Jan 2010 9:44 pm
Weather Station: Davis VP2
Operating System: Buster Lite rPi
Location: Wilmslow, Cheshire, UK
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by mcrossley »

I don't know what to suggest, I know it works if you encode everything as UTF-8, as can be seen where I have put your page on my web site here:
http://weather.wilmslowastro.com/greek.htm

The gauges are in English because it is using my live scripts, but you can see they are in UTF-8 and no corruption - no 'funny' characters around the degree symbols.

It is hard to tell from you pasted above, because that my be a problem with the forum encoding. As I asked before does the download file look OK in your editor?

After you edit it, can you FTP upload the html file (and the other files) in binary mode rather than text?

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

in my computer-with windows xp-in the folder cumulus/web the files are index and indexT the current coding is ANSI. i saved both files in utf-8 . but when i update to cumulus the file indexT stay still in utf-8 and the file index return to ANSI...
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

User avatar
mcrossley
Posts: 7135
Joined: Thu 07 Jan 2010 9:44 pm
Weather Station: Davis VP2
Operating System: Buster Lite rPi
Location: Wilmslow, Cheshire, UK
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by mcrossley »

Ah, right, got it, Cumulus is processing the file periodically, and Cumulus does not understand UTF-8 :cry:

Is there anything on that page than needs to be updated by Cumulus? (I can't see anything)
If not I would disable the Cumulus processing.
The 'template' gauges page only needs to have the 'static' boiler plate text - station name, location, etc - filled in, which you could do manually once, then upload the page to your web server.

User avatar
mcrossley
Posts: 7135
Joined: Thu 07 Jan 2010 9:44 pm
Weather Station: Davis VP2
Operating System: Buster Lite rPi
Location: Wilmslow, Cheshire, UK
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by mcrossley »

Also, your wind rose will look better if you change the configuration in Cumulus to use 8 points rather than 16.

User avatar
dimitris vichos
Posts: 88
Joined: Fri 21 Oct 2011 5:29 pm
Weather Station: wh 1080
Operating System: linux mint 19
Location: nea moudania chalkidiki grecce
Contact:

Re: problem with version 2.0.3

Post by dimitris vichos »

finally made a page that upload directly to the server. and works fine

http://www.snowguide.gr/nea-moudania/liveweather.htm.

thank you for the support
Meteostation of Nea Moudania Chalkidiki Greece
https://kairos.moudania.com/index.php

Post Reply